مجموعه آثار شرکت ترانه شرقی

The Arian Band Without You, With You
Album
The Arian Band 2 Va Amma Eshgh
Album
The Arian Band Gol-E-Aftabgardoon
Album
The Arian Band Till Eternity
Album
The Arian Band V Goodbye
Album