آهنگ بی کلام با ساز تار

Lotfollah Majd Solo Tar
Album
Amir-Hoseyn Najafi
Album
Arash Abolfathi, Armin Abolfathi Symmetry
Album
Ali Kazemi - Compass Line, Solo Tar
Album
Farhang Sharif - Sheydaye Man
Album
Dariush Talâi War & Peace
Album
Dariush Talâi Saye Rowshan
Album
Dariush Talâi Delgosha, Vol. II
Album
Dariush Talâi Delgosha
Album
Dariush Talai & Kaveh Mahmudiyan Chakavak
Album